Prim. dr Novak Vukoje 


Spisak naučnih radova, članaka i publikacija koje je izlagao ili objavio prim. dr Novak Vukoje


 • Novak Vukoje; Cervicocefaleja i vertigo. Stručni sastanak ORL BiH,ORL klinika Sarajevo,septembar 1978

 • Novak Vukoje; Elektronistagmografske karakteristike kod potresa mozga.Udruženje ORL BiH,Prijedor 1979

 • Novak Vukoje; Nagluvost kao uzrok psihičkih promena u regruta, Magistarski rad, odbranjen aprila 1980 god,Univezitet u Sarajevu

 • Novak Vukoje; Značaj primene evociranih akustičkih potencijala kod tumora mozga Sastanak ORL republike BiH i Hrvatske, Mostar, Oktobar 1981

 • Novak Vukoje; Lezije rekurensa u toku operativnog zahvata na štitnoj žlezdi XXII ORL nedelja, Beograd od 16-19 novembra 1982 god Rad publikovan u Symp. Otorhinolog.Jug.18 (1983) 133-138 Zagreb

 • Novak Vukoje; Značaj odredjivanja vrijednosti poliamina u urinu kod bolesnika sa malignim tumorima glave i vrata, XXIII ORL nedelja Beograd od 14-17 novembra 1983 god, Rad publikovan u Symp.Otorhinolo.Jug. 19 (1984) 3 (241-246)

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje; Naša iskustva sa primenom aeracionih cevčica u terapiji eksudativnog otita XXIV ORL Nedelja Beograd 19-21 novembar 1984 god, Rad publikovan u Vojnosanitetskom pregledu BGD

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić; Problem hrkanja u svijetlu novijih ORL saznanja, XXIV ORL nedelja Beograd ,novembar,1984

 • Maksim Lučić, Kiril Haralampijevev, Novak Vukoje;Konzervativno-hirurški tretman hroničnog eksudativnog otitisa u rehabilitaciji sluha Symp.Otorhinol.Jug. 2 (1985)3(187-191) Zagreb

 • Novak Vukoje; Elektrokohleografija u dijagnostici percetivnog oštećenja sluha. Rad publikovan: Zbornik ljekara Bih, 1985, Sarajevo

 • Novak Vukoje, Slobodan Purišić; Naša iskustva u lečenju tinitusa transtimpanalnom prinjenom deksazona XXV jubilarna ORL nedelja Beograd 18-21 novembar 1985 god, Rad publikovan u Symp.Otorhinolo. Jug. 22(1987) 1-2 (55-61) Zagreb

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje; Patološka stanja gornjih respiratornih puteva i provodna redukcija sluha u djece, XXV jubilarna ORL nedelja Beograd 1985,18-21 novembar

 • Novak Vukoje; Da li je onkološki bolesnik dovoljno informisan o svojoj bolesti. Rad publikovan u zborniku IV kongresa ljekara BiH, strana3553-3556, 1985, Sarajevo

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić; Ispitivanje protoka krvi u podrčju kohleje kunića i njegova modifikacija pod uticajem vazoaktivnih supstanci (eksperimentalni rad), XXVI ORL nedelja Beograd 17-20 novembra 1986

 • Slado Turuntaš, Maksim Lučić, Novak Vukoje :ENG vrednosti vestibularnog odgovora u kumulativnoj fazi zdravih ljudi, XXVII ORL nedelja Beograd 16-18 novembar 1987

 • Novak Vukoje i Milorad Todorović; Psihičke posledice oštećenja sluha, Rad publikovan u Symp.Otorhinol. Jug.22(1987)1-2 (123-131)

 • Novak Vukoje; Značaj timpanometriske skrining metode u ranom otkrivanju konduktivne nagluvosti u djece XXVII ORL nedelja Beograd, 16-18 novembar 1987

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić, Josip Krnić; Korelacija kohlearnog protoka i sistemskog krvnog pritiska u toku akutne hipotenzije (eksperimentalni rad), XXVII ORL nedelja,Beograd 16-18 novembar 1987

 • Novak Vukoje; Infektivna mononukleoza kao diferencijalno dijagnostički problem limfadenopatija vrata(jedna od glavna tema) XIII ORL kongresa, Priština, juni 1988

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić; Učestalost hipoparatireoidizma nakon operativnih zahvata na štitnoij žlezdi XXIX ORL nedelja, Beograd 20-22 novembar 1989

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić,J osip Krnjić; Kohlearna mikrocirkulacija u kunića u uslovima sniženog arteriskog pritiska, Symp.Otorhinol. Jug 1989; 24:149-155, Zagreb.

 • Maksim Lučić, M Mandilović, Novak Vukoje; Kliničko audiološki nalaz i izbor terapije kod hroničnog sekretornog otitisa, XXIX ORL nedelja, Beograd 20-22. novembar 1989

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje; Metastatski karcinomi vrata i klinička analiza naših slučajeva, Rad publikovan u Medicinski Arhiv, 43, vol-1 , 9-15, 1989

 • Novak Vukoje, Maksim Lučić, S Turuntaš; Elektronistagmografske karakteristike nistagmičnog odgovora kod lakih kraniocerebralnih povreda, XXIX ORL nedelja Beograd 20-22 novembar 1989

 • Slado Turuntaš, M.Lučić, N Vukoje; Elektronistagmografija-vrijednosti indukovanog nistagmusa u kumulativnoj fazi kod hiperekscitabilnog labirinta, XXIX ORL nedelja,Beograd 20-22 novembar 1989

 • Milan Mandilović, Maksim Lučić, Novak Vukoje; Epistaksa kao početni simptom malignih obolenja, XXX jubilarna ORL nedelja Beograd 19-21 novembar 1990

 • Novak Vukoje: Cut for silent nite (poster), Svetski kongres ORL, Kairo, Egipat, 1990

 • Maksim Lučić, M Mandilović, Novak Vukoje; Lečenje hroničnih upala srednjeg uva timpanoplastikom-naša iskustva, XXX jubilarna ORL nedelja, Beograd, 19-21 novembar 1990

 • Novak Vukoje; Clinical importance of determining SP-1 and SK in sera of patients with malignant tumors of upper respiratorz tract. Rad usmeno izlagan na Evropskom kongresu ORL, Budimpešta, 1990 god, Rad publikovan u Libri Oncologici,volumen XX, supplement 1-1991, Zagreb, 22-15

 • Maksim Lučić, Milan Mandilović, Novak Vukoje; Hirurško liječenje hroničnih gnojnih upala srednjeg uha Rad publikovan u Vojnosanitetskom pregledu ,48: 4, 317-321, 1991

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje; Metastatski karcinomi vrata neotkrivene primarne lokalizacije, Rad publikovan u SRP arh celok lek 120(3-4) 77-80, 1992

 • Maksim Lučić, Milan Mandilović, Novak Vukoje; Teškoće i propusti prilikom dijagnostikovanja hroničnog sekrecionog otitisa kod djece, Rad publikovan u SRP.ARH.Celog.lek 122(1-2):32, 1994

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje Pristup u izboru metoda timpanoplastike, XIV kongres ORL jugoslavije, Beograd, 22-24 decembar 1994

 • Novak Vukoje, Dejan Djogatović; Naša iskustva u lečenju oboljenja maksilarnih sinusa funkcionalnom hirurgijom-nazoantrostomijom, Rad publikovan u Med pregl, 9-10:301-370, Novi Sad, septembar-oktobar, 1995.

 • Novak Vukoje; Blastraumatske povrede bubne opne, Kongres Ratne medicine, Banja Luka, juni 1996

 • Novak Vukoje; Surgical treatment of Snoring, 1st International Conference of Snoring and sleep apnea syndrome, Athens, maj 1997

 • Novak Vukoje; Snoring et how it prevent., (poster prezentacija), Evropski kongres ORL, juli-avgust 1998 god, Beč, Austrijaž

 • Novak Vukoje, Vladimir Patić; Plućna funkcija kod različitih patoloških stanja gornjih respiratornih puteva XV ORL kongres Jugoslavije, Niš, 18-21 novembar 1998

 • Maksim Lučić, Novak Vukoje, S Turuntaš; Metastatski karcinomi vrata-klinička analiza naših slučajeva (poster presentacija), XV kongres ORL JU, Niš,18-21 novembar 1998

 • Novak Vukoje; Monografija Hrkanje i kako ga sprečiti, Prosveta, Novi Sad, 1998

 • Novak Vukoje, V.Patić, M Lučić; Blasttraumatske i akustičke povrede srednjeg i unutrašnjeg uva i njihovo zbrinjavanje, XV kongres ORL Jugoslavije, Niš,18-21 novembar 1998

 • Novak Vukoje; Hrkanje, Simpozij ORL udruženja Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Srpsko Sarajevo, juni 2000

 • Novak Vukoje; Hrkanje i noćno gušenje-problemi i rešenja(knjiga), Prosveta Novi Sad, 2003

 • Novak Vukoje; moderator teme: Hrkanje i noćno gušenje (mini simpozij) XLIV ORL nedelja Beograd 11 i 12 novembar 2004

 • Novak Vukoje; Aplikacija radiotalasda u hirurgiji tumora glave i vrata, ORL sekcija, VMA, mart 2005

 • Novak Vukoje; Hipofaringealni limfosarkom, ORL simpozi Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Brioni (Foča) juni 2005

 • Novak Vukoje; Sindrom hrkanja i noćnog gušenja (predavanje po pozivu) ORL udruženje Republike Srpske, Banja Luka, oktobar 2005

 • Novak Vukoje; Značaj hirurškog rešavanja palatinalne opstrukcije u terapiji hrkanja (prikaz vlastite inovativne tehnike), XVII ORL kongres ORL Srbije sa internacionalnim učešćem, Novi Sad, 29. oktobar 2006 god

 • Novak Vukoje; Povrede laringealnog zivca nakon strumektomija, XVII ORL kongres Srbije sa Medjunarodnim učešćem, Novi Sad, 29 okt- novemb, 2006

 • Novak Vukoje; Rekurens i štitna žlezda, Simpozi ORL Republike Srpske sa Medjunarodnim učešćem, juni 2006 god, Trebinje

 • Novak Vukoje; Primena radiotalasa u estetskoj hirurgiji glave i vrata, ORL simpozi Republike Srpske, sa Medjunarodnim učešem, Trebinje, juni 2006

 • Novak Vukoje; Hrkanje i noćno gušenje, predavanje po pozivu podružnica lekara u Vrbasu, Zrenjaninu, Kovinu, Subotici i Kuli 2006

 • Novak Vukoje; Hronična nazalna opstrukcija i hrkanje, Kongres respiratorne medicine Srbije i jugoistočne evrope, Novi Sad, Novembar 2007

 • Novak Vukoje; Prikaz vlastite tehnike u rešavanju palato-lateralne opstrukcije kod hroničnog hrkanja ORL kongres BiH, sa medjunarodnim učešćem, Oktobar 2007 god, Sarajevo

 • Novak Vukoje; Sy opstruktivne apneje, Predavanje po pozivu Stomatološke sekcije Vojvodine, novembar 2007 Novi Sad

 • Novak Vukoje; Rez za miran san, Publikovan u White br 9, 22-25, juni 2007

 • Novak Vukoje; Primena radio-talasa u estetskoj hirurgiji, Publikovan u časopisu White, br 10, 26-27, 2007

 • Novak Vukoje; Hrkanje i slip apnea kod dece, Publikovan u časopisu White, br 13, 32-33, 2007

 • Novak Vukoje; Hronična nazalna opstrukcija i hrkanje, Publikovan u časopisu White, br 11, 32-34, 2007

 • Novak Vukoje; Primena radiofrekventnih talasa u estetskoj hirurgiji glave i vrata : Acta medica saliniana ,decembar, Tuzla 2008

 • Novak Vukoje; Rez za miran san (knjiga) Izdavačka knjizarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2008

 • Novak Vukoje; Arco-palatouvularni flap (vlastita inovativna tehnika u tretmanu hroničnog hrkanja) patent predat u Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, mart 2008

 • Novak Vukoje; Get rid of snoring, XIII Balkanski kongrs vojne medicine, Kushadasi, Turska, juni 2008 god (abstract book 264-265)

 • Novak Vukoje; Radio-frequency wave application in esthetic surgery of head and neck, XII Congress of Balcanic military medical committee, Kushadasy, Turkey, juni 2008,(abstract book 236-237)

 • Novak Vukoje; Radiotalasi u hirurgiji glave i vrata, XVI Gradiška, simpozij ORL Republike Srpske sa Medjunarodnim učešćem, Bosanska Gradiška, jun 2010

 • Novak Vukoje; Da li je hrkanje izlečivo, VIII kongres ORL Srbije sa medjunarodnim učešćem, 16-18 septembar, 2010 god, Beograd, Srbija

 • Novak Vukoje:Pobedimo hrkanje.21-24,Stomatološki informator,2011.Novi Sad

 • Novak Vukoje:retki uzroci hrkanja,XVI Simpozi ORL Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Juni 2011. - Banja Luka.

 • Novak Vukoje:hirurgija hrkanja-vlastita iskustva 52 ORL nedelja,septembar 2011 g. Beograd i predavanje po pozivu na trećem Kongresu stomatologa Vojvodine, maj 2012 god. Rad objavljen u Zborniku radova Trećeg kongresa stomatologa Vojvodine, Novi Sad, maj 2012

 • Novak Vukoje:Primena radiofrekvenciskih talasa u rinologiji. XVII Simpozi ORL Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, juni 2012, Doboj

 • Novak Vukoje:Da li je hrkanje izlečivo? 52 OL nedelja, septembar, 2012 Beograd

 • Novak Vukoje:lečenje hroničnog maksilarnog sinusitisa „antral window“ tehnikom (predavanje po pozivu) XIX Simpozi ORL Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Jahorina,maj 2013 g. Rad objavljen u zborniku radova četrtog kongresa stomatologa Vojvodine,maj 2013

 • Novak Vukoje:Punkcija maksilarnih sinusa: kada, kako, zašto? 53. ORL nedelja,oktobar,2013 god.Beograd

 • Dr Novak Vukoje: Hrkanje I apneja-hirurške dileme, XX simpozijum ORL Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Bijeljina 05-06. septembar 2014

 • Dr Novak Vukoje: Slip apneja-terapeutske dileme, XIX kongres ORL Srbije sa medjunarodnim učešćem, 18-20. septembra 2014 god. Arandjelovac

 • Dr Vukoje Novak: Submukozne konhoplastike:kada,kako i zašto? 55 ORL nedelja sa međunarodnim učešćem 3O novembar 2o15 god (usmeno predavanje)Beograd

Specijalistička ordinacija za bolesti uva, nosa i grla "DR VUKOJE "

@Copyright prim dr Novak Vukoje. All right reserved. Created by ProBiz