SRB
Logo

Objavljene publikacije


Neposredno posle prve monografije pod nazivom "Hrkanje i kako ga sprečiti" objavljene 1998 godine (Prosveta, Novi SAD) ukazala se potreba izrade nove, nešto izmenjene i dopunjene knjige s primarnim ciljem da čitaoca informiše o najnovijim saznanjima, inovacijama i mogućem lečenju "terora" nad bubnim opnama i spavajuće apneje.

Knjiga "Hrkanje i noćno gušenje-problemi i rešenja" je ugledala svetlost dana 2003 godine, takođe u izdanju "Prosvete" Novi Sad. Sadržina ovog izdanja u odnosu na prethodno, je znatno povećana zbog unošenja novih tekstova i slika i dodatnog poglavlja koje se odnosi na sindrom prekida disanja tokom sna. U knjizi su izneti brojni razlozi zbog kojih ljudi hrču, te opasnosti koje po zdravlje može ostaviti ili ostavlja ovaj produkt civilizacije.

Opisani su mnogobrojni izumi u vidu sprava, naprava i aparata koji se koriste u rešavanju druge po neprijatnosti buke koju proizvodi ljudski organizam. Oni su trebali da "noćnu moru" pretvore u miran san. Neki od najnovijih lekova poznatih farmaceutskih firmi za koje se tvrdi da su prava blagodet za miran san su takođe pomenuti u knjizi.

Hirurgija kao poslednja nada ovih bolesnika uvedena je u drugoj polovini 20. veka. Od nje se očekuje da brojnim pacijentima omogući da naredne godine i decenije, provedu mirno, spavajući bez hrkanja. Zahvaljujući novim saznanjima o etiologiji i patofiziologiji poremećaja disanja tokom spavanja usledili si novi hirurški i drugi postupci koji su marginizovali ovaj problem.

Neke od savremenih hirurških procedura nisu opisani u pomenutim knjigama, te je to bio impuls za pisanje treće knjige          "Rez za miran san". Autor se potrudio da u knjigu unese sve nove činjenice do kojih je došao poslednjih godina i koje bi omogućile čitaocu kvalitetnije shvatanje i razumevanje uzroka nastanka, sprečavanja i lečenja "bučnog spavanja i prekida disanja".

Knjigu bi trebali da pročitaju svi koji hrču, oni koji misle da hrču ili znaju nekoga sa ovim problemom, a posebno potencijalni kandidati koji polako, ali sigurno uplivavaju u sindrom spavajuće apneje. Na kraju mislim da će "putovanje" kroz stranice ove knjige za sve biti veoma prijatno, poučno i korisno.


Hrkanje i kako ga sprečiti, Dr. Novak Vukoje Hrkanje i noćno gušenje, Dr. Novak Vukoje

Hrkanje i kako ga sprečiti


Godina izdavanja: 1998.
Izdavač: A. D. "Prosveta", Novi Sad
CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske
Novi Sad 616.211-008.4
Hrkanje i noćno gušenje


Godina izdavanja: 2003.
Izdavač: A. D. "Prosveta", Novi Sad
CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske
Novi Sad 616.211-008.4
COBISS.SR-ID 186317319

Rez za miran san, Dr. Novak Vukoje Osnovi savremene otorinolaringologije, Dr. Novak Vukoje

Rez za miran san 


Godina izdavanja: 2008.
Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Novi Sad
CIP-Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske
 Novi Sad
616.211-008.4-089, 616.211-008.4-092
ISBN 978-86-7543-161-9
COBISS.SR-ID 233253639Osnovi savremene otorinolaringologije

 
Izdavač: Sajnos, Novi Sad